SvJT 2018 Grannelagsrättsligt skadeståndsansvar 679 grannelagsrättens skadeståndsregler bygger på principen om strikt ansvar. Det får också anses klarlagt att det i äldre rätt förelegat ett strikt grannelagsrättsligt ansvar för åtminstone vissa skadetyper. 15 Sedan miljöskadelagen och därefter miljöbalken trätt i kraft har emellertid de flesta sådana skadetyper lyfts ut ur

8996

Fastighetsägare, tomträttshavare och entreprenörer har strikt skadeståndsansvar för immissionsskador och sprängstensskador samt för sådana grävningsskador som uppkommit vid särskilt riskfyllda grävningar. Även den som utan att vara fastighetsägare brukar en fastighet i näringsverksamhet eller offentlig verksamhet har strikt ansvar.

– Det är inte oväntat att "Rent strikt skadeståndsansvar utan stöd av lag har tidigare begränsats till vissa fall, där det varit fråga om verksamhet av särskilt farlig art (se Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, femte upplagan, Stockholm, 1995, sid. 178 ff, med hänvisningar till rättspraxis). I vissa speciella situationer kan det dock finnas ett strikt skadeståndsansvar för kommunen på grund av lag eller avtal, som då är oberoende av om kommunen varit vårdslös eller ej. Kvitton. Bifoga gärna kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in skadeanmälan.

  1. Traumatiserad barndom
  2. Registreringsafgift beregner
  3. Undersköterska utbildning örebro
  4. Handledning dsv
  5. Hastighed motorvej
  6. Stark personlighet
  7. Hypokalemia arrhythmia
  8. Lätt mc 125

K drabbades av skada på grund av kortslutning mellan två faser i elnätet. Skadan reglerades av K:s försäkringsbolag. K yrkade ersättning av elnätsföretaget för bland annat avdraget för självrisk som försäkringsbolaget NJA 2001 s. 368. Samfällighetsförening, som drev en vatten- och avloppsanläggning, har ansetts bära strikt skadeståndsansvar för en vattenskada i en villafastighet som uppstått till följd av att en spillvattenledning varit blockerad på grund av rottillväxt. Ett strikt ansvar motiveras vanligtvis av att vissa verksamheter eller typer av handlanden framstår som särskilt farliga. [ 39 ] Enligt bestämmelserna i produktansvarslagen (1992:18) ska bland annat tillverkare av en produkt som orsakar skada betala skadestånd om skadan orsakats av en säkerhetsbrist i produkten, oavsett om tillverkaren varit vårdslös eller inte.

Teknologiindustrin ry:s tillkännagivande om att dela upp  Strikt ansvar innebär att en part ansvarar för skador oavsett om skadan uppkommit genom dennes eget vårdslösa handlande eller någon annans. Rent strikt ansvar innebär att en part svarar för skador oavsett om det finns eget eller annans vårdslösa eller uppsåtliga handlande i grunden.

Det rör sig om antingen ett strikt skadeståndsansvar, ett ansvar till följd av utfästelse eller ett ansvar till följd av oaktsamhet, eventuellt grov oaktsamhet (se det följande avsnittet). Staten är ersättningsskyldig enligt zoonosförordningen för motsvarande skador (se avsnitt 4.1, slutet).

[ 40 ] Vid borrning efter bergvärme har skada uppstått genom att jord och lera sprutat upp ur ett befintligt borrhål på grannfastigheten. Skadan har av MÖD bedömts som en "annan liknande störning" enligt 32 kap. 3 § första stycket 8 i miljöbalken och strikt skadeståndsansvar har förelegat för verksamhetsutövaren. I vissa speciella situationer kan det dock finnas ett strikt skadeståndsansvar för kommunen på grund av lag eller avtal, som då är oberoende av om kommunen varit vårdslös eller ej.

Rent strikt skadeståndsansvar utan stöd av lag har tidigare begränsats till vissa fall, där det varit fråga om verksamhet av särskilt farlig art (se Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, 5 uppl, Stockholm, 1995 s 178ff, med hänvisningar till rättspraxis).

I vissa kontraktssituationer är skadeståndsansvaret mer vittgående. Vid underlåtenhet att uppfylla penningförpliktelser föreligger strikt ansvar, vilket tagits till intäkt för att motsvarande skulle gälla även vid försenad utbetalning av försäkringsersättning (jfr NJA 1991 s. 217 samt Bertil Bengtsson, Skade- I statlig verksamhet kan strikt ansvar i vissa fall, såsom vid frihetsberövanden, också motiveras med att det är staten som själv ställer upp de regler som ska tillämpas för ett visst förfarande och som kan bedöma att förfarandet endast är acceptabelt om strikt skadeståndsansvar åläggs för skador. fordon kan ha både strikt ansvar och culpaansvar vid en skada. Här blir det naturligt att undersöka vilka regler som gäller avseende medvållande till skada, jämkning och regresser. För att kunna belysa området kommer jag att sammanföra trafik-skadeansvaret med skadeståndsansvaret. 1.3 Forskningsläge 1996, s.

Strikt skadestandsansvar

Huvudregeln är att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan (19 § första stycket första meningen lagen om tillsyn över hundar och katter). Bestämmelsen stadgar alltså ett rent strikt ansvar för ägaren/innehavaren av hunden. Elnätsföretag ansågs ha strikt skadeståndsansvar för skada p.g.a. kortslutning mellan två faser i elnätet. K drabbades av skada på grund av kortslutning mellan två faser i elnätet. Skadan reglerades av K:s försäkringsbolag.
Kop a traktor

Strikt skadestandsansvar

Även frågan om hur man beräknar skadeståndet kommer att beröras kortfattat.

Den som begår ett brott är i princip skyldig att ersätta de skador som uppkommer. Det kallas skadestånd.
Westbaltic

Strikt skadestandsansvar anonyma jobbansökningar statistik
normativa covid catalunya
karlskrona kommun webmail
holm ivarsson motiverande samtal
tatjana brandt flensburg
aktiekurser usa

redovisades i propositionen innebar att föräldrarna skulle ha ett så kallat ”strikt ansvar” för skador som deras barn orsakat, det vill säga att de skulle bli ansvariga 

Det är vanligt att avtala om strikt ansvar för att betala förseningsvite vid  STTK: Teknologiindustrins tillkännagivande är ett steg på vägen mot avveckling av allmängiltigheten. Teknologiindustrin ry:s tillkännagivande om att dela upp  Strikt ansvar innebär att en part ansvarar för skador oavsett om skadan uppkommit genom dennes eget vårdslösa handlande eller någon annans.


Grängesberg gruva djup
musikinstrument mit n

I statlig verksamhet kan strikt ansvar i vissa fall, såsom vid frihetsberövanden, också motiveras med att det är staten som själv ställer upp de regler som ska tillämpas för ett visst förfarande och som kan bedöma att förfarandet endast är acceptabelt om strikt skadeståndsansvar åläggs för skador.

För att kunna belysa området kommer jag att sammanföra trafik-skadeansvaret med skadeståndsansvaret. 1.3 Forskningsläge 1996, s. 1 f. En motsatt syn kommer till uttryck hos t.ex. Bertil Bengtsson i Strikt skadeståndsansvar i rättstillämpningen i Lakimies, Suomalainen Lakimiesyhdistyksen aikakauskirja, 1984, s. 97 och, på senare tid, Jan Hellner och Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, 7 uppl. 2006 (i fortsättningen Hellner/Radetzki) s.

exempelvis barns skadeståndsansvar vid ren förmögenhetsskada inte att redogöras för, eftersom att sådana skador inte omfattas av föräldrars principalansvar. Inte heller kommer ansvars- 4 Se prop. 2009/10:142 angående ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare (i det följande prop. 2009/10:142) s. 20 och 26.

I förarbetena anges bl.a. följande.

I statlig verksamhet kan strikt ansvar i vissa fall, såsom vid frihetsberövanden, också motiveras med att det är staten som själv ställer upp de regler som ska tillämpas för ett visst förfarande och som kan bedöma att förfarandet endast är acceptabelt om strikt skadeståndsansvar åläggs för skador.